Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

12:48
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarotfl rotfl
freshescape
12:48

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viacryingangel cryingangel
freshescape
12:48
7886 2c5c
Reposted frommowmihou mowmihou viasoulforme soulforme

June 14 2015

freshescape
13:35
4150 d306 500
Reposted frompeper peper via100suns 100suns
freshescape
12:38
3932 61c1
freshescape
12:38
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viababyimdreamin babyimdreamin
freshescape
12:37
12:37
5155 0e77
Reposted fromvannagoesbananas vannagoesbananas via100suns 100suns
freshescape
12:37
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl via100suns 100suns
freshescape
12:36
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viababyimdreamin babyimdreamin
freshescape
12:36
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

May 22 2015

freshescape
13:51
9007 1ebc
13:51
freshescape
13:51
freshescape
13:50
Reposted frombluuu bluuu via000monnnn066 000monnnn066
freshescape
13:49
freshescape
13:49
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viabemygod bemygod
freshescape
13:48
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabemygod bemygod
freshescape
13:46
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi vialadygrey ladygrey
13:46
1834 1254 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl